Oto jak UOKiK w praktyce chroni konsumentów...

[7 grudnia 2017]

Chronologia zdarzeń:

  • 20 czerwca 2017 14:58
    UOKiK otrzymuje zawiadomienie, że Deutsche Bank narusza zbiorowe interesy konsumentów. Zgłoszenie dotyczy sprawy, którą w międzyczasie równolegle zdążył się już zająć Rzecznik Finansowy (więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ).
od: odfrankujkredyt.info <odfrankujkredyt@gmail.com>
do: Sekretariat Prezesa <sp@uokik.gov.pl>,
ddk@uokik.gov.pl,
Marek Niechciał <marek.niechcial@uokik.gov.pl>,
Dorota Karczewska <dorota.karczewska@uokik.gov.pl>,
Łukasz Wroński <lukasz.wronski@uokik.gov.pl>
DW: nik@nik.gov.pl

Działając na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów niniejszym składam zawiadomienie dotyczące stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez Deutsche Bank Polska SA zwany dalej "Bankiem", który wg mojej wiedzy zawarł i obecnie wykonuje wiele tysięcy umów o kredyt złotowy sprzecznie z dobrymi obyczajami - z wykorzystaniem postanowienia umownego, które jest wobec konsumentów abuzywne, czyli niewiążące.

 

Załączam umowę o kredyt (zawierana wg wzorca umownego) w której zapis §2 ust. 2 umowy opisujący warunki dokonywania przez Bank zmian oprocentowania kredytu jest na tyle nieprecyzyjny, że Bank może w praktyce dowolnie ustalać wysokość oprocentowania w trakcie trwania umowy kredytu, dbając jedynie o to, aby maksymalne oprocentowanie nie przekroczyło górnych progów wysokości oprocentowania kredytu lub pożyczki, narzuconych przez obowiązujące prawo. 

 

Dokładnie tak było w moim przypadku: Bank w sposób w mojej ocenie bezczelny skorzystał z przyznanego sobie prawa do zupełnie dowolnego ustalania wysokość stawki oprocentowania mojego kredytu w sytuacji korzystnej dla mnie zmiany parametrów opisanych w §2 ust. 2 Umowy, gdy już po zawarciu Umowy zarówno stopy NBP jak i inflacja uległy znaczącemu obniżeniu. W dniu zawarcia Umowy (6.06.2014) stopa referencyjna NBP wynosiła 2,5%. W październiku 2014 NBP obniżył stopę referencyjną do poziomu 2%, a w marcu 2015 do poziomu 1,5%. A oprocentowanie mojej Umowy nie zostało wówczas przez Bank obniżone, co dowodzi tego, że Bank stosuje na swoją korzyść rażąco naruszające moje interesy oraz sprzeczne z dobrymi obyczajami postanowienie §2 ust. 2 Umowy. Co więcej - Bank mógłby podnieść oprocentowanie mojego kredytu w sytuacji, gdy stopa referencyjna NBP jest obniżana, ponieważ z treści §2 ust. 2 Umowy nie wynika, że taka zmiana oprocentowania byłaby w takiej sytuacji niedopuszczalna.

 

Co więcej - w Banku istnieje najprawdopodobniej świadomość, że zapis §2 ust. 2 Umowy jest sprzeczny z dobrymi obyczajami, ponieważ licząc na naiwność klientów oraz ich nieznajomość swoich praw, Bank - postępując w mojej ocenie skrajnie nieetycznie - rozsyła do klientów, z którymi zawarł umowy o kredyt wg przedmiotowego wzorca, propozycje rzekomo korzystnych dla nich aneksów zmieniających zupełnie sposób ustalania oprocentowania kredytu (skan aneksu w załączeniu wraz z umową).

 

Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, "zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów", a "przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami zachowanie przedsiębiorcy". Jeśli więc bank wykonując umowy kredytowe oparte o przedmiotowy wzorzec działa sprzecznie z dobrymi obyczajami w taki sposób, że czerpie korzyści ze sprzecznego z dobrymi obyczajami zapisu §2 ust. 2 umowy kredytowej - np. nie obniżając oprocentowania kredytu pomimo że stopy procentowe NBP ulegają sukcesywnemu obniżeniu, to Prezes UOKiK ma ustawowy obowiązek (pod groźbą sankcji karnych przewidzianych w art. 231 kodeksu karnego) chronić konsumentów przed stosowaniem przez Bank takiej praktyki bezsprzecznie naruszającej ich zbiorowe interesy.

 

W tej sytuacji, w wyniku niniejszego zgłoszenia Prezes UOKiK jest zobowiązany wszcząć wobec Banku postępowanie w celu ustalenia, czy bank ten narusza zbiorowe interesy konsumentów poprzez wykonywanie umów, zawartych wg przedmiotowego wzorca i sprzecznie z dobrymi obyczajami. 

 

Gdy Prezes UOKiK w wyniku wszczętego na podstawie niniejszego zgłoszenia postępowania ustali, że Bank narusza zbiorowe interesy konsumentów wykonując umowy zawarte wg przedmiotowego wzorca w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, to w ramach niniejszego zgłoszenia wnoszę, aby Prezes UOKiK wydał wobec Banku decyzję administracyjną, nakazującą temu bankowi poinformowanie WSZYSTKICH KLIENTÓW BANKU, z którymi ten bank zawarł umowy o kredyt wg wzorca, według którego umowa o kredyt została zawarta także i ze mną, że wzorzec umowy, na podstawie którego umowa została zawarta, zawiera postanowienie §2 ust. 2 Umowy które jest  sprzeczne z dobrymi obyczajami bo kształtuje obowiązki Banku odnośnie zmiany oprocentowania kredytu w sposób rażąco naruszający interesy konsumentów, co otwiera kredytobiorcy drogę do dochodzenia od Banku - na przykład na drodze sądowej lub polubownej - zwrotu nienależnie pobranych przez Bank z tego tytułu świadczeń.

 

Niniejsze zgłoszenie w żadnym stopniu nie dotyczy "abuzywności" postanowień umownych zawartych w treści wzorca, na bazie którego Bank zawarł wiele tysięcy identycznych umów o kredyt. Zgłaszam tutaj wyłącznie, że bank ten wykonuje przedmiotowe umowy w mojej ocenie sprzecznie z dobrymi obyczajami.

 

Nie wykluczam, że postanowienie umowne §2 ust. 2 Umowy może być uznane przez sąd (kontrola incydentalna) za abuzywne, jednak jego potencjalna abuzywność NIE JEST przedmiotem niniejszego zgłoszenia, co jeszcze raz zdecydowanie podkreślam, w razie gdyby UOKiK zamierzał odrzucić moje niniejsze zgłoszenie pod wygodnym pretekstem zaprzestania stosowania przez Bank ("stosowania" w rozumieniu art. 23a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów) wzorca umownego, którego to zgłoszenie dotyczy.  

 

Zgodnie z art. 100 ust. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oczekuję przekazania mi przez Prezesa UOKiK w terminie określonym w art. 35–37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, informacji na piśmie o sposobie rozpatrzenia niniejszego zawiadomienia, wraz z uzasadnieniem

Po wysłaniu tego zgłoszenia nastaje głucha cisza. Zero reakcji ze strony UOKiK.

 

  • 23 listopada 2017 11:40
    UOKiK otrzymuje wniosek o udostępnienie informacji publicznej:
od: odfrankujkredyt.info <odfrankujkredyt@gmail.com>
do: Sekretariat Prezesa <sp@uokik.gov.pl>,
ddk@uokik.gov.pl,
Marek Niechciał <marek.niechcial@uokik.gov.pl>,
Dorota Karczewska <dorota.karczewska@uokik.gov.pl>,
Łukasz Wroński <lukasz.wronski@uokik.gov.pl>

Niniejszym, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198, z późn. zm.), zwracam się do Prezesa UOKiK z wnioskiem o udostępnienie mi informacji publicznej w następującym zakresie: 

 

kopie wszystkich dokumentów sporządzonych przez UOKiK w wyniku otrzymania mojego poniższego zgłoszenia z dnia 20 czerwca 2017, które to dokumenty będą świadczyć o tym, że UOKiK podjął działania zmierzające do ochrony zbiorowych interesów konsumentów w związku z nabyciem przez UOKiK na podstawie mojego zgłoszenia wiedzy o tym, że Deutsche Bank zawarł i wykonuje najprawdopodobniej wiele tysięcy umów kredytowych w opisany przeze mnie szczegółowo sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.
 
 
Chciałbym się po prostu dowiedzieć, w jaki sposób UOKiK chroni zbiorowe interesy konsumentów, gdy otrzymuje od konsumentów oczywiste dowody na to, że te interesy są naruszane np. poprzez sprzeczne z dobrymi obyczajami wykonywanie umów kredytowych przez bank.
 
 
Forma udostępnienia informacji publicznej: skany dokumentów w formacie pdf przesłane na adres odfrankujkredyt@gmail.com

 

  • 7 grudnia 2017 16:42
    UOKiK odpowiada na wniosek z 23 listopada:

 

  • Kurtyna.
 
Script logo